ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
            เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของหลักนิติธรรมของประชาชนในชาติ  และให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สิทธิพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” และนายจักรินทร์ แสงยนต์  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี    ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน” ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเพชรบุรี    มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ


เอกสารแนบ