ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560”

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560”
             เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” เพื่อให้หน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่สำคัญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง   โดยมี   นายอติรุจ  ตันบุญเจริญ    นายจักรินทร์   แสงยนต์ และนางสาววรรณวรัตม์  ไทยอาภรณ์  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรและมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องนพรัตน์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล  ไดมอน จังหวัดเพชรบุรี  


เอกสารแนบ