ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน”

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว  และการบังคับคดีผู้ประกัน”
             เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันและเพื่อให้กระบวนการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน”  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง     จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ