ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ  เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นำคณะข้าราชการศาลจัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย”ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งศาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความ  ในการยุติข้อพิพาท อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดองรู้รักสามัคคี      มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ